мед спец

През 2013 г. Arora и колеги демонстрират анти-пролиферативните и цитотоксичните действия на тинктури майки и няколко хомеопатични разреждания на Ruta graveolens върху ракови клетки от дебелочревен карцином. Най-добри резултати се получават при употребата на ТМ+ 30CH. Ruta graveolens в хомеопатично разреждане индуцира смъртта на ракови клетки...

Рандомизирано плацебо-контролирано проучване от 2012 година, сравнява хомеопатично с конвенционално (в т.ч. аналгетици, антипиретици и други анти-инфламаторни средства) лечение. Пациентите са разпределени в две групи. Едната група се лекува с индивидуализирана хомеопатична терапия, а другата – с конвенционална терапия. Двете групи получават антибиотично лечение на...

Хомеопатично лечение на мигрена при педиатрични пациенти – резултати от многоцентрово проучване. През 2012 г. в 12 страни бе проведено проучване, целящо да оцени ефективността на хомеопатичните препрати при превенцията и лечението на мигрена при деца. Участват общо 59 лекари хомеопати и 168 деца навъзраст между...

Публикация в престижното международно издания European Journal of Plastic Surgery* разглежда положителния ефект от употребата на  хомеопатичните медикаменти Arnica montana и Bellis perennis при редукция на серома като усложнение на мастектомия и незабавна реконструкция на гърда. Изводите в нея са на базата на рандомизирано, двойно-сляпо...

„Хомеопатичното лечение като допълнителна терапия може да подобри качеството на живота и да удължи преживяемостта при пациенти с недребноклетъчен рак на белия дроб: Проспективно, рандомизирано, плацебо-контролирано, двойно-сляпо, тригрупово мултицентрово проучаване.“ Качеството на живота се подобрява значимо в групата, лекувана с хомеопатия, в сравнение с тази, лекувана...

„Контрол на инфекции на горните дихателни пътища посредством различни медицински практики, включително и хомеопатия и консумация на антибиотици в първичната медицинска помощ“ EPI3 кохортното проучване във Франция 2007-2008. Пациентите, които избират да се консултират с ОПЛ, които практикуват хомеопатия използват по-малко антибиотици и антипиретици/анти-инфламаторни медикаменти за...

„Влияние на предпочитанията на лекуващия лекар за хомеопатични или конвенционални медикаменти при пациенти с мускулоскелетни заболявания: резултати от EPI3-MSD кохортата.“ Пациенти с мускулоскелетни заболявания, лекувани от лекари хомеопати показват подобна клинична прогресия, като са по-малко излагани на прием на НСПВ в сравнение с пациенти, лекувани в...