Хомеопатията значително повлиява мигрената при деца

Хомеопатията значително повлиява мигрената при деца

Хомеопатично лечение на мигрена при педиатрични пациенти – резултати от многоцентрово проучване.

През 2012 г. в 12 страни бе проведено проучване, целящо да оцени ефективността на хомеопатичните препрати при превенцията и лечението на мигрена при деца. Участват общо 59 лекари хомеопати и 168 деца навъзраст между 5 и 15 години с поставена или предполагаема диагноза „мигрена“ съгласно критериите от 2004 г. на Международното общество за главоболие (критериите последно са обновени през 2019 г.)

По времене на проучването, лекуващите лекари имат пълна свобода в подбора на хомеопатични медикаменти, като предписанията са индивидуални за всеки пациент. Честотата, интензитетът и продължителността на пристъпите в периода от 3 месеца преди проучването са сравнени с 3-месечния период на лечението, като са съпоставени посредством въпросници, попълнени от пациентите, родителите и лекарите. Като допълнителен критерий се взема предвид и влиянието на хомеопатичното лечение върху образованието, като е измерена честотата и количествата на отсъствията от училище.

По трите изследвани критерия (честота, интензитет и продължителност на пристъпите) се наблюдава значително намаление през прериода на изследването. Превантивното лечение се състои в употреба на хомеопатични препарати 98% от времето. Пациентите отсъстват от училище значително по-малко време (2.0 дни в сравнение с 5.5 дни в периода преди лечение). Най-често използваните медикаменти са Ignatia amara (25%), Lycopodium clavatum (22%), Natrum muriaticum (21%), Gelsemium sempervirens (20%) и Pulsatilla (12% предимно 15CH). Единствено хомеопатия е използвана като модалност в 38% от случаите, като най-често използваните медикаменти са Belladonna (32%, предимно 9C), Ignatia amara (11%, предимно 15СН), Iris versicolor (10%, предимно 9СН), Kalium phosphoricum (10%, предимно 9СН) и Gelsemium sempervirens (9%, предимно 15 СН и 30 СН).

 

 

 

 

 

 

Линк към проучването – https://www.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/acm.2011.0821

Актуализираните критерии за игрена на ISH (ICHD-3) – https://ichd-3.org/classification-outline/