По-добро качество на живот и удължена преживяемост при пациенти с онкологична патология на бял дроб, лекувани с допълнителна хомеопатична терапия

По-добро качество на живот и удължена преживяемост при пациенти с онкологична патология на бял дроб, лекувани с допълнителна хомеопатична терапия

„Хомеопатичното лечение като допълнителна терапия може да подобри качеството на живота и да удължи преживяемостта при пациенти с недребноклетъчен рак на белия дроб: Проспективно, рандомизирано, плацебо-контролирано, двойно-сляпо, тригрупово мултицентрово проучаване.“

Качеството на живота се подобрява значимо в групата, лекувана с хомеопатия, в сравнение с тази, лекувана с плацебо. В допълнение, преживяемостта е значително по-дълга в групата с хомеопатия, в сравнение с контролната и тази с плацебо. По-високото качество на живота може да е допринесло за продължителността на преживяемостта. Изследването заключава, че хомеопатията влияе благоприятно не само на качеството на живота, но и на преживяемостта. Допълнителни изследвания, включително и на други онкологични заболявания са препоръчителни.

Ракът на белия дроб е второто по честота неопластично заболяване при мъжете и жените, както и основната причина за свързана с рак смъртност в САЩ, отговорна за 29% от всички загинали при мъжете и 26% оту жените. Повече от 85% от случаите се представят от недребноклетъчен белодробен рак, при който хирургичното лечение се предпочита в началните стадии. За нещастие, повечето пациенти се диагностицират в III и IV стадии, когато вече заболяването е иноперабилно. За тези случаи стандартното лечение е химиотерапия, но нежеланите ѝ странични ефекти често възпрепятстват извършването на препоръчителния брой цикли. Необходими са допълнителни подходи за редукция на токсичността на това лечение и ефикасността му.

Около 90% от пациентите с напреднал недребноклетъчен рак на белите дробове изпитват два или повече свързани със състоянието симптома, които включват белодробни оплаквания като кашлица и диспнея, а също и астеноадинамия, болка и анорексия, които значително влияят на емоционалното, социалното и физическото благополучие на пациентите и всекидневните им функции. Едно проучване сочи че 68% от пациентите предпочитат лечение, което подобрява свързаните със заболяването им симптоми без да удължава животът им. В допълнение, по-късата обща преживяемост е свързана с лоши качество на живота при диагнозата и по-високо засягане от симптомите в началото на лечението. Расте разбирането на това как умът и тялото са обвързани в процеса и как психо-социалните характеристики на пациентите влияят върху преживяването на симптомите и резултатът от лечението на състоянията, в това число и преживяемостта.

Клиничната хомеопатията като система използва терапии, които са приспособени към конкретния индивид въз основа на характеристиката на физическите, умствените и емоционалните симптоми, представяни от него. Понеже разглежда болестта като уникална за всеки пациент и го лекува с уникална за него схема е трудно да се провеждат рандомизирани контролирани проучвания – този метод е пригоден за групи, а не за индивиди. Проучването „Хомеопатичното лечение като допълнителна терапия може да подобри качеството на живота и да удължи преживяемостта при пациенти с недребноклетъчен рак на белия дроб: Проспективно, рандомизирано, плацебо-контролирано, двойно-сляпо, тригрупово мултицентрово проучаване.“ от 2020 г. – сравнява три групи – контролна група без допълнително лечение към химиотерапия, такава третирана с плацебо и третирана с хомеопатия.

Допълнителното хомеопатично лечение значително подобрява качеството на живота и преживяемостта в сравнение с контролната група и плацебо. По-високо качество на живота може да е допринесло за по-продължително преживяване.

Резултатите от това проучване извеждат на показ положителното влияние на хомеопатията върху тези два фактора. Допълнителни изследвания, в това число и за други туморни заболявания са препоръчителни. Това проучване подкрепя изследвания в други сфери на комплеметарната медицина, в това число за приложението на акупунктурата при асоциирана с химиотерапия периферна невропатия при пациенти с рак на гърдата.

Източници:

Frass M, Lechleitner P, Gründling C, Pirker C, Grasmuk-Siegl E, Domayer J, Hochmair M, Gaertner K, Duscheck C, Muchitsch I, Marosi C, Schumacher M, Zöchbauer-Müller S, Manchanda RK, Schrott A, Burghuber O. Homeopathic Treatment as an Add-On Therapy May Improve Quality of Life and Prolong Survival in Patients with Non-Small Cell Lung Cancer: A Prospective, Randomized, Placebo-Controlled, Double-Blind, Three-Arm, Multicenter Study. Oncologist. 2020 Dec;25(12):e1930-e1955. doi: 10.1002/onco.13548. Epub 2020 Nov 7. Erratum in: Oncologist. 2021 Mar;26(3):e523. PMID: 33010094; PMCID: PMC8108047.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33010094/