Рандомизирано контролно пилотно проучване за сравнение на хомеопатията и конвенционалната терапия при остър отит на средното ухо.

Рандомизирано контролно пилотно проучване за сравнение на хомеопатията и конвенционалната терапия при остър отит на средното ухо.

Рандомизирано плацебо-контролирано проучване от 2012 година, сравнява хомеопатично с конвенционално (в т.ч. аналгетици, антипиретици и други анти-инфламаторни средства) лечение. Пациентите са разпределени в две групи. Едната група се лекува с индивидуализирана хомеопатична терапия, а другата – с конвенционална терапия. Двете групи получават антибиотично лечение на трети ден при липса на подобрение. Ходът на лечението е проследен с Acute Otitis Media Severity Of Symptom Scale (AOM-SOS) и изследване на тъпанчетата мембрана.

Антибиотични лекарствени средства не са употребени при пациентите, лекувани с хомеопатия, докато употребата им се налага в 97.5% при групата с конвенционално лечение.

Индивидуализираното хомеопатично лечение има подобен ефект на конвенционалното лечение без статистически значима разлика в отговора на терапията. Симптоматичното подобрение се установява по-рано при хомеопатичната група със значително по-ниска употреба на антибиотици.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22226309/