Двойно по-малка употреба на антибиотици за инфекции на ГДП при лекувани с хомеопатия пациенти

Двойно по-малка употреба на антибиотици за инфекции на ГДП при лекувани с хомеопатия пациенти

„Контрол на инфекции на горните дихателни пътища посредством различни медицински практики, включително и хомеопатия и консумация на антибиотици в първичната медицинска помощ“ EPI3 кохортното проучване във Франция 2007-2008.

Пациентите, които избират да се консултират с ОПЛ, които практикуват хомеопатия използват по-малко антибиотици и антипиретици/анти-инфламаторни медикаменти за инфекции на горните дихателни пътища отколкото тези, които посещават ОПЛ, които изписват само конвенционални медикаменти.

Високата консумация на антибиотични медикаменти е асоциирана с появата и разпространението на мулти-резистентни бактериални щамове в множество популации. В първичната медицинска помощ очакванията и изискванията за антибиотици на пациентите при често срещани инфекции на горните респираторни пътища са значим фактор, който обуславя изписването им. Много държави са започнали програми, които целят редукцията на изписването на антибиотици от медицински специалисти. Голяма част от оценяваните програми докладват успехи в редукция на честотата на изписване, въпреки че ефектът върху резистентността срещу антимикробни агенти, и особено върху разпространението на резистентни пневмококи е несигурен. Наблюдава се значима хетерогенност в изписването на антибиотици сред френските ОПЛ. Въпреки скромната редукция на изписването на антибиотици в амбулаторни практики между 2001 и 2009 г. Франция остава сред страните с най-висока честота на прием на антибиотици в Европа.

Целите на „Контрол на инфекции на горните дихателни пътища посредством различни медицински практики, включително хомеопатия и консумация на антибиотици в първичната медицинска помощ“ са проследяване на резултатите при предписване на антибиотично лечение и ефектите върху симптомите на инфекции на горните дихателни пътища и техните усложнения при три различни групи ОПЛ – тези които не предписват хомеопатично лечение, тези които изписват хомеопатично лечение заедно с конвенционално лечение и сертифицирани хомеопати, които в допълнение на хомеопатичната си практика предписват конвенционално лечение.

Пациентите, които избират да посещават лицензирани лекари хомеопати, съобщават че употребяват средно половината от антибиотичните и противовъзпалителните медикаменти в сравнение с тези, които посещават ОПЛ с чисто конвенционална практика. Тази тенденция се запазва за всичките 12 месеца от проучването. Резултатите не са много по-различни от тези при ОПЛ със смесена практика. Не се демонстрира статистически значима разлика в резолюцията на симптомите на заболяванията, нито в асоциираните усложнения при трите групи.

Източници:

Grimaldi-Bensouda, Lamiae, et al. „Management of upper respiratory tract infections by different medical practices, including homeopathy, and consumption of antibiotics in primary care: the EPI3 cohort study in France 2007–2008.“ Plos one 9.3 (2014): e89990.

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0089990