КЛИНИЧНИЯТ ЕФЕКТ ОТ ХОМЕОПАТИЯТА

ДОКАЗАТЕЛСТВО, ЧЕ ХОМЕОПАТИЯТА ИМА ПО-ЗНАЧИМО ДЕЙСТВИЕ ОТ ЕФЕКТА PLACEBO

Анализът на висококачествени клинични проучвания показва, че индивидуализираното хомеопатично лечение има по-добър ефект от плацебо.

ОТПРАВНА ТОЧКА

Изследователите са идентифицирали клинични проучвания (рандомизирани контролирани клинични проучвания), проведени от различни изследователски екипи по света и фокусирани върху хомеопатията. Общото на тези проучвания е да се сравнява ефективността на индивидуализираното хомеопатично лечение с това на плацебо в различни медицински специалности (например в неврологията, дерматологията, вирусологията и др.).

АНАЛИЗ:

ЕТАП 1

След етап на подбор оценката се фокусира върху 22 клинични изпитвания, отговарящи на изискванията за качество.

ЕТАП 2

След това изследователите извършват статистически анализ на всички данни от тези 22 проучвания: това се нарича мета-анализ.

РЕЗУЛТАТ:

Този мета-анализ, един от най-пълните и скорошни по този въпрос, показа, че чрез анализ на най-качествените рандомизирани контролирани проучвания, хомеопатичните лекарства, предписани по време на индивидуализирано лечение, имат вероятност от 1,5 до 2 пъти по-голяма, да имат по-благоприятен ефект от плацебо 1.

  • Това е мета-анализ, който представлява високо ниво на научни доказателства 2
  • Същият екип изготви програма от 4 метаанализа (2014, 2017, 2018, 2019), сравняващи индивидуализирани или неиндивидуализирани хомеопатични лечения в сравнение с плацебо или лечение, различно от плацебо 3, 4, 5 Тази програма, като цяло, поставя основите на множество доказателства, демонстриращи клиничната ефикасност на хомеопатията, извън ефекта на плацебо.
  • Тези резултати трябва да бъдат потвърдени от нови, висококачествени клинични изпитвания.

 

1.Mathie RT, Lloyd SM, Legg LA, et al. Randomised placebo-controlled trials of individualised homeopathic treatment: systematic review and meta-analysis. Syst Rev. 2014;3:142.

2.https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2013-06/etat_des_lieux_niveau_preuve_gradation.pdf

3.Mathie RT, Ramparsad N, Legg LA, et al. Randomised, double-blind, placebo-controlled trials of non-individualised homeopathic treatment: systematic review and meta-analysis. Syst Rev. 2017;6(1):63.

4.Mathie RT, Ulbrich-Zürni S, Viksveen P, et al. Systematic Review and Meta-Analysis of Randomised, Other-than-Placebo Controlled, Trials of Individualised Homeopathic Treatment. Homeopathy. 2018;107(4):229-243.

5.Mathie RT, Fok YYY, Viksveen P, To AKL, Davidson JRT. Systematic Review and Meta-Analysis of Randomised, Other-than-Placebo Controlled, Trials of Non-Individualised Homeopathic Treatment. Homeopathy. 2019;108(2):88-101.