Динамизирано свръхниско разреждане на Ruta graveolens нарушава организацията на плазмената мембрана и намалява миграцията на меланомни ракови клетки

Динамизирано свръхниско разреждане на Ruta graveolens нарушава организацията на плазмената мембрана и намалява миграцията на меланомни ракови клетки

През 2013 г. Arora и колеги демонстрират анти-пролиферативните и цитотоксичните действия на тинктури майки и няколко хомеопатични разреждания на Ruta graveolens върху ракови клетки от дебелочревен карцином. Най-добри резултати се получават при употребата на ТМ+ 30CH.

Ruta graveolens в хомеопатично разреждане индуцира смъртта на ракови клетки посредством апоптоза. По-конкретно предизвиква клетъчно-ядрени промени, свързани с увеличение на фрагментацията на ДНК и увеличение на експресията на определени гени като caspase 3, Bax или p21.

Представеното изследване анализира влиянието върху клетъчната мембрана, на фосфолипидния слой и на актиновия цитоскелет и функционалните последствия за клетките.

Клетъчната „твърдост“ се определя посредством атомна микроскопия като изследванията се извършват в биологични модели in vitro и миши модели in vivo.

След анализ на резултатите се констатира, че Ruta graveolens 9 CH сигнификантно редуцирана цялостната клетъчна плътност на туморните клетки (без да засяга плътността на останалите клетки).

По отношение на организацията на фосфолипидната мембрана Ruta graveolens 9CH увеличава липипидното натрупване и ригидността на клетъчната мембрана.

В резултат – миграцията на раковите клетки се забавя поради механично преустройство в самите клетки. Поради промените в клетъчната мембрана се намалява насочената клетъчна миграция, която е основен компонент за метастатичното дисеминиране. Крайният резултат е забавяне на метастазирането.

 

Източник: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36503402/