Намален прием на НСПВ и аналгетици при пациенти с мускулоскелетни заболявания при лечение с хомеопатия

Намален прием на НСПВ и аналгетици при пациенти с мускулоскелетни заболявания при лечение с хомеопатия

„Влияние на предпочитанията на лекуващия лекар за хомеопатични или конвенционални медикаменти при пациенти с мускулоскелетни заболявания: резултати от EPI3-MSD кохортата.“

Пациенти с мускулоскелетни заболявания, лекувани от лекари хомеопати показват подобна клинична прогресия, като са по-малко излагани на прием на НСПВ в сравнение с пациенти, лекувани в конвенционални медицински практики, при което има по-малко свързани с НСПВ рекации и няма загуба на терапевтични възможности.

Мускулоскелетните нарушения са сред основните причини за консултации в първичната медицинска помощ. Тъй като тези състояние често хронифицират, наличните лечения са често симптоматични, което обуславя честото предпочитане на хомеопатията и други комплементарни форми на лечение в терапевтичния подход. Оскъдна е наличната информация за това как тези форми на терапия променят излагането на пациентите на конвенционалните форми на лечение при тази група заболявания, в това число нестероидни противовъзпалителни и аналгетици. Има липса на адекватни групи за сравнение. Във Франция хомеопатията е най-често използваната форма на комплементарно лечение и се изписва единствено от лекари, най-вече ОПЛ. Целите на „Влияние на предпочитанията на лекуващия лекар за хомеопатични или конвенционални медикаменти при пациенти с мускулоскелетни заболявания: резултати от EPI3-MSD кохортата“ са да се съпоставят групите лекувани с хомеопатично лечение, със смесено лечение и изцяло с конвенционално лечение спрямо клиничната прогресия на заболяването, качеството на живота, ефективността на лечение и страничните ефекти в EPI3-MSD кохортата.

EPI3-MSD проучването е първо по рода си за разликата между предпочитаните форми на лечение. Изследването извежда на показ и разликата между пациентите с хронични и остри форми на мускулоскелетни нарушения, докато докладва и за употребата на НСПВ. Пациентите, посещавали хомеопатични практики, употребяват 50% и 25% съответно НСПВ и аналгетици, спрямо конвенционални практики за период на проследяване от 1 година. Въпреки значителната разлика в употребата на тези медикаменти, не са наблюдава значима клинична разлика в прогресията или функционалния статус на пациентите при всички групи.

 

Иточници: Rossignol, M., Begaud, B., Engel, P., Avouac, B., Lert, F., Rouillon, F., Bénichou, J., Massol, J., Duru, G., Magnier, A.-M., Guillemot, D., Grimaldi-Bensouda, L., Abenhaim, L. and (2012), Impact of physician preferences for homeopathic or conventional medicines on patients with musculoskeletal disorders: results from the EPI3-MSD cohort. Pharmacoepidemiol Drug Saf, 21: 1093-1101. https://doi.org/10.1002/pds.3316

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/pds.3316